Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Spis atrybutów HTML

Email Drukuj PDF

logo HTML 5O rozdziale (aktualizacja 21.01.2013):

Strona zawiera tabelaryczne zestawienie atrybutów przypisanych do poleceń HTML 4 i 5, w ujęciu alfabetycznym. Tego rodzaju ujęcie, niespotykane w kursach webmasterskich, pozwoli łatwiej porównywać polecenia i znajdować analogie i różnice między nimi, co sprzyja procesowi edukacji. Naturalnie każdemu przypisaniu towarzyszy odsyłacz do konkretnego polecenia.Atrybut Polecenia
A
abbr TD, TH
accept FORM, INPUT
accept-charset FORM
accesskey INPUT, LABEL, TEXTAREA
action FORM
align CAPTION, COL, COLGROUP, DIV, H, HR, IFRAME, IMG, INPUT, LEGEND, P, TABLE, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TR
alink BODY
alt AREA, IMG, INPUT
async SCRIPT
autocomplete FORM, INPUT
autofocus BUTTON, INPUT, KEYGEN, SELECT, TEXTAREA
autoplay AUDIO, VIDEO
axis TD, TH
B
background BODY
bgcolor BODY, TABLE, TD, TH, TR
border IMG, TABLE
C
cellpadding TABLE
cellspacing TABLE
challenge KEYGEN
char COL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TR
charoff COL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TR
charset A, LINK, META, SCRIPT
checked COMMAND, INPUT
cite BLOCKQUOTE, DEL, INS, Q
clear BR
color BASEFONT, FONT
cols FRAMESET, TEXTAREA
colspan TD, TH
compact DL, OL
content META
controls AUDIO, VIDEO
coords A, AREA
D
datetime DEL, INS, TIME
default TRACK
defer SCRIPT
dir BDO
disabled BUTTON, COMMAND, FIELDSET, INPUT, KEYGEN, OPTGROUP, OPTION, SELECT, TEXTAREA
E
enctype FORM
F
face BASEFONT, FONT
for LABEL, OUTPUT
form BUTTON, FIELDSET, INPUT, KEYGEN, LABEL, METER, OUTPUT, SELECT, TEXTAREA
formaction BUTTON, INPUT
formenctype BUTTON, INPUT
formmethod BUTTON, INPUT
formnovalidate BUTTON, INPUT
formtarget BUTTON, INPUT
frame TABLE
frameborder FRAME, IFRAME
H
headers TD, TH
height CANVAS, EMBED, IFRAME, IMG, INPUT, TD, TH, VIDEO
high METER
href A, AREA, BASE, LINK
hreflang AREA, LINK
hspace IMG
http-equiv META
I
icon COMMAND
ismap IMG
K
keytype KEYGEN
kind TRACK
L
label COMMAND, MENU, OPTGROUP, OPTION, TRACK
language BDO, SCRIPT
link BODY
list INPUT
longdesc FRAME, IFRAME, IMG
loop AUDIO, VIDEO
low METER
M
manifest HTML
marginheight FRAME, IFRAME
marginwidth FRAME, IFRAME
max INPUT, METER, PROGRESS
maxlength INPUT, TEXTAREA
media A, AREA, LINK, SOURCE, STYLE
method FORM
min INPUT, METER
multiple INPUT, SELECT
muted VIDEO
N
name A, BUTTON, FIELDSET, FORM, FRAME, IFRAME, IMG, INPUT, KEYGEN, MAP, META, OUTPUT, PARAM, SELECT, TEXTAREA
nohref AREA
noresize FRAME
noshade HR
novalidate FORM
nowrap TD, TH
O
optimum METER
P
pattern INPUT
placeholder INPUT, TEXTAREA
poster VIDEO
preload AUDIO, VIDEO
R
radiogroup COMMAND
readonly INPUT, TEXTAREA
rel A, AREA, LINK
required INPUT, TEXTAREA
rev A, LINK
reversed OL
rows FRAMESET, TEXTAREA
rowspan TD, TH
rules TABLE
S
sandbox IFRAME
scheme META
scope TD, TH
scoped STYLE
scrolling FRAME, IFRAME
seamless IFRAME
selected OPTION
shape A, AREA
size BASEFONT, FONT, HR, INPUT, SELECT
sizes LINK
span COL, COLGROUP
src AUDIO, EMBED, FRAME, IFRAME, IMG, INPUT, SCRIPT, SOURCE, TRACK, VIDEO
srcdoc IFRAME
srclang TRACK
start OL
step INPUT
summary TABLE
T
tabindex SELECT, TEXTAREA
target A, AREA, BASE, FORM, LINK
text BODY
title LINK
type A, AREA, BUTTON, COMMAND, EMBED, INPUT, LI, LINK, MENU, OL, PARAM, SCRIPT, SOURCE, STYLE
U
usemap IMG
V
valign COL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TR
value BUTTON, INPUT, LI, METER, OPTION, PARAM, PROGRESS
valuetype PARAM
vlink BODY
vspace IMG
W
width CANVAS, COL, COLGROUP, EMBED, HR, IFRAME, IMG, INPUT, PRE, TABLE, TD, TH, VIDEO
wrap TEXTAREA
 

HTML5. Rusz głową.

HTML5. Rusz głową!

HTML5. Ćwiczenia praktyczne.

HTML5. Ćwiczenia praktyczne.

HTML5. Nieoficjalny podręcznik.

HTML5. Nieoficjalny podręcznik

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3620
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22999757