Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Obiekt String

Email Drukuj PDF

Dostępność: od JavaScript 1.1 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Obiekty typu String to nic innego, jak ciągi znaków. Każdy ciąg ujęty w znaki cudzysłowu lub apostrofu, np.:

"abc"

'def'

jest traktowany jako obiekt typu String, co oznacza, że w stosunku do niego mogą być wywoływane metody, np.:

var c = "abc".charAt(1);

Począwszy od wersji 1.1 JavaScript i 2.0 JScript, obiekt typu String może zostać również utworzony przez wywołanie konstruktora, np.:

var str = new String("abc");

W ciągu znaków można umieszczać znaki specjalne, przedstawione w tabeli 3.3.

Tabela 3.3. Sekwencje znaków specjalnych

Sekwencja

Znaczenie

\b

backspace (ang. backspace)

\n

nowa linia (ang. new line)

\r

powrót karetki (ang. carriage return)

\f

nowa strona (ang. form feed)

\t

tabulacja (ang. horizontal tab)

\"

cudzysłów (ang. double quote)

\'

apostrof (ang. single quote)

\\

lewy ukośnik (ang. backslash)

Jeśli zatem w napisie ma się znaleźć np. cudzysłów, to należy go poprzedzić znakiem \, podobnie będzie z apostrofem, np.:

document.write("To jest cudzysłów \"");

document.write("To jest apostrof \'");

Do łączenia (konkatenacji) łańcuchów znakowych służy operator +. Używa się go podobnie jak operatora arytmetycznego +, np.:

var str = "abc" + "def";

var str1 = "abc", str2 = "def";

var str3 = str1 + str2;

Do łączenia może być także wykorzystywany operator łączony +=, np.:

var str = "abc";

str1 += "def";

Właściwości obiektu String

Właściwość length

Składnia: string.length

Dostępność: od JavaScript 1.0, JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Właściwość length pozwala określić długość ciągu znaków, np. po wykonaniu instrukcji:

var tekst = "abc";

var count = tekst.length;

zmienna count będzie zawierała wartość 3. Ponieważ ciąg znaków w trakcie przetwarzania przez aparat wykonawczy JavaScript jest zamieniany na obiekt, odwołanie do jego właściwości (oraz metod) może być przeprowadzone bezpośrednio, np.:

var count = "abc".length;

Metody formatujące ciągi

Metody formatujące ciągi powodują dodanie do danego ciągu znaczników HTML wpływających na wygląd bądź funkcję tekstu (np. pogrubienie lub utworzenie odnośnika).

Metoda anchor

Składnia: string.anchor(param)

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda anchor zwraca ciąg znaków, w którym ciąg reprezentowany przez string został ujęty w znacznik <A> z parametrem NAME równym param. Przykładowe wywołanie:

var str = "abc".anchor("def");

spowoduje umieszczenie w zmiennej str znacznika <a> w postaci:

<A NAME="def">abc</A>

dla przeglądarek IE, OP i

<a name="def">abc</a>

dla przeglądarek FF, NN.

Metoda big

Składnia: string.big()

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda big zwraca ciąg znaków, w którym ciąg reprezentowany przez string został ujęty w znacznik <BIG>. Przykładowe wywołanie:

var str = "abc".big();

spowoduje umieszczenie w zmiennej str znacznika <BIG> w postaci:

<BIG>abc</BIG>

dla przeglądarek IE, OP i

<big>abc</big>

dla przeglądarek FF, NN.

Metoda blink

Składnia: string.blink()

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda blink zwraca ciąg znaków, w którym ciąg reprezentowany przez string został ujęty w znacznik <BLINK>. Przykładowe wywołanie:

var str = "abc".blink();

spowoduje umieszczenie w zmiennej str znacznika <BLINK> w postaci:

<BLINK>abc</BLINK>

dla przeglądarek IE, OP i

<blink>abc</blink>

dla przeglądarek FF, NN.

Metoda bold

Składnia: string.bold()

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda bold zwraca ciąg znaków, w którym ciąg reprezentowany przez string został ujęty w znacznik <B>. Przykładowe wywołanie:

var str = "abc".bold();

spowoduje umieszczenie w zmiennej str znacznika <B> w postaci:

<B>abc</B>

dla przeglądarek IE, OP i

<b>abc</b>

dla przeglądarek FF, NN.

Metoda fixed

Składnia: string.fixed()

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda fixed zwraca ciąg znaków, w którym ciąg reprezentowany przez string został ujęty w znacznik <TT>. Przykładowe wywołanie:

var str = "abc".fixed();

spowoduje umieszczenie w zmiennej str znacznika <TT> w postaci:

<TT>abc</TT>

dla przeglądarek IE, OP i

<tt>abc</tt>

dla przeglądarek FF, NN.

Metoda fontcolor

Składnia: string.fontcolor(kolor)

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda fontcolor zwraca ciąg znaków, w którym ciąg reprezentowany przez string został ujęty w znacznik <FONT>, z parametrem COLOR równym argumentowi kolor. Przykładowe wywołanie:

var str = "abc".fontcolor("red");

spowoduje umieszczenie w zmiennej str znacznika <A> w postaci:

<FONT COLOR="red">abc</FONT>

dla przeglądarek IE, OP i

<font color="red">abc</font>

dla przeglądarek FF, NN.

Metoda fontsize

Składnia: string.fontsize(rozmiar)

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda fontsize zwraca ciąg znaków, w którym ciąg reprezentowany przez string został ujęty w znacznik <FONT>, z parametrem SIZE równym argumentowi rozmiar. Przykładowe wywołanie:

var str = "abc".fontsize(10);

spowoduje umieszczenie w zmiennej str znacznika <FONT> w postaci:

<FONT SIZE="10">abc</FONT>

dla przeglądarek IE, OP i

<font size="10">abc</font>

dla przeglądarek FF, NN.

Metoda italics

Składnia: string.italics()

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda italics zwraca ciąg znaków, w którym ciąg reprezentowany przez string został ujęty w znacznik <I>. Przykładowe wywołanie:

var str = "abc".italics();

spowoduje umieszczenie w zmiennej str znacznika <I> w postaci:

<I>abc</I>

dla przeglądarek IE, OP i

<i>abc</i>

dla przeglądarek FF, NN.

Metoda link

Składnia: string.link(param)

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda link zwraca ciąg znaków, w którym ciąg reprezentowany przez string został ujęty w znacznik <A> z parametrem HREF równym param. Przykładowe wywołanie:

var str = "abc".link("http://nazwa.domeny");

spowoduje umieszczenie w zmiennej str znacznika <A> w postaci:

<A HREF="http://nazwa.domeny">abc</A>

dla przeglądarek IE, OP i

<a href="http://nazwa.domeny">abc</a>

dla przeglądarek FF, NN.

Metoda small

Składnia: string.small()

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda small zwraca ciąg znaków, w którym ciąg reprezentowany przez string został ujęty w znacznik <SMALL>. Przykładowe wywołanie:

var str = "abc".small();

spowoduje umieszczenie w zmiennej str znacznika <SMALL> w postaci:

<SMALL>abc</SMALL>

dla przeglądarek IE, OP i

<small>abc</small>

dla przeglądarek FF, NN.

Metoda strike

Składnia: string.strike()

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda strike zwraca ciąg znaków, w którym ciąg reprezentowany przez string został ujęty w znacznik <STRIKE>. Przykładowe wywołanie:

var str = "abc".strike();

spowoduje umieszczenie w zmiennej str znacznika <STRIKE> w postaci:

<STRIKE>abc</STRIKE>

dla przeglądarek IE, OP i

<strike>abc</strike>

dla przeglądarek FF, NN.

Metoda sub

Składnia: string.sub()

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda sub zwraca ciąg znaków, w którym ciąg reprezentowany przez string został ujęty w znacznik <SUB>. Przykładowe wywołanie:

var str = "abc".sub();

spowoduje umieszczenie w zmiennej str znacznika <SUB> w postaci:

<SUB>abc</SUB>

dla przeglądarek IE, OP i

<sub>abc</sub>

dla przeglądarek FF, NN.

Metoda sup

Składnia: string.sup()

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda sup zwraca ciąg znaków, w którym ciąg reprezentowany przez string został ujęty w znacznik <SUP>. Przykładowe wywołanie:

var str = "abc".sup();

spowoduje umieszczenie w zmiennej str znacznika <SUP> w postaci:

<SUP>abc</SUP>

dla przeglądarek IE, OP i

<sup>abc</sup>

dla przeglądarek FF, NN.

Metody przetwarzające ciągi

Metoda charAt

Składnia: string.charAt(indeks)

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda charAt zwraca znak ciągu znajdujący się pod indeksem wskazanym przez argument indeks, np. po wykonaniu instrukcji:

var c = "abc".charAt(1);

w zmiennej c zostanie zapisany znak b (indeksowanie ciągu rozpoczyna się od 0, czyli pierwszy znak ma indeks 0). Należy zwrócić uwagę, że sekwencje znaków specjalnych tworzą w rzeczywiści jeden znak, czyli w wyniku wykonania instrukcji:

var c1 = "\'\n".charAt(0);

var c2 = "\'\n".charAt(1);

otrzymamy przypisanie zmiennej c1 znaku ', a zmiennej c2 — znaku nowego wiersza.

Metoda charCodeAt(indeks)

Składnia: string.charCodeAt(indeks)

Dostępność: od JavaScript 1.2 i JScript 5.5

Przeglądarki: IE5.5, FF, NN4, OP7

Metoda charCodeAt zwraca kod znaku znajdującego się pod indeksem indeks. W wersji JavaScript 1.2 jest to kod ISO-Latin1, a od wersji 1.3 (oraz w JScript) — kod Unicode. Przykładowo wykonanie instrukcji:

var code = "abc".charCodeAt(1);

spowoduje przypisanie zmiennej code wartości 98 (kod litery b).

W przypadku wystąpienia w ciągu sekwencji znaków specjalnych obowiązują te same zasady, co dla metody charAt, czyli wywołanie:

var c = "\'\n".charCodeAt(0);

spowoduje przypisanie zmiennej c wartości 39 (kod znaku ').

Metoda concat

Składnia: string.concat(string2, string3, ... , stringn)

Dostępność: od JavaScript 1.2 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE4, FF, NN4, OP7

Metoda concat pozwala na łączenie łańcuchów znakowych. Wynikiem działania metody jest ciąg powstały z połączenia łańcucha string i wszystkich łańcuchów przekazanych w postaci argumentów, np. po wykonaniu instrukcji:

var str1 = "abc", str2 = "def";

var str3 = "123".concat(str1, str2);

zmienna str3 będzie zawierała ciąg 123abcdef.

Metoda fromCharCode

Składnia: String.fromCharCode(kod1, kod2, ... , kodn)

Dostępność: od JavaScript 1.2 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE4, FF, NN4, OP7

Metoda fromCharCode zwraca ciąg znaków, których kody zostały przekazane w postaci argumentów. Jest to metoda statyczna, do jej wywołania nie jest zatem konieczne istnienie obiektu typu String. Przykładowo: gdyby istniała potrzeba uzyskania ciągu znaków ABC, czyli znaków o kodach 65, 66 i 67, można by wykorzystać instrukcję:

var str = String.fromCharCode(65, 66, 67);

Metoda indexOf

Składnia: string.indexOf(value [, index])

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda indexOf zwraca indeks wystąpienia ciągu value w ciągu string. Jeżeli podany zostanie opcjonalny drugi argument, przeszukiwanie ciągu string rozpocznie się od znaku znajdującego się pod indeksem index. Jeżeli ciąg value nie zostanie znaleziony, metoda zwraca wartość –1. Przykładowo wywołanie:

var indeks = "abcabcabc".indexOf("bc");

spowoduje przypisanie zmiennej indeks wartości 1, a wywołanie:

var indeks = "abcabcabc".indexOf("bc", 5);

przypisanie zmiennej indeks wartości 7.

Metoda lastIndexOf

Składnia: string.lastIndexOf(value [, index])

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda lastIndexOf działa podobnie jak indexOf, z tą różnicą, że ciąg string przeszukiwany jest od końca. Na przykład wywołanie:

var indeks = "abcabcabc".lastIndexOf("bc");

da w rezultacie wynik 7, a wywołanie:

var indeks = "abcabcabc".lastIndexOf("bc", 5);

da w rezultacie wynik 4.

Metoda localeCompare

Składnia: string.localeCompare(str)

Dostępność: od JavaScript 1.5 i JScript 5.5

Przeglądarki: IE5.5, FF, NN4, OP7

Metoda porównuje ciąg string i ciąg przekazany jako argument str. Przy porównywaniu uwzględniane są ustawienia narodowe i językowe przeglądarki. Zwracane są następujące wartości:

  • wartość mniejsza od zera (typowo –1) — gdy ciąg string jest mniejszy od str (tzn. w porządku alfabetycznym powinien znaleźć się przed ciągiem str);

  • 0 — gdy ciągi są równe (takie same);

  • wartość większa od zera (typowo 1) — gdy ciąg string jest większy od str (tzn. w porządku alfabetycznym powinien znaleźć się za ciągiem str).

Przykładowo wywołanie:

var i = "abc".localeCompare("abc");

spowoduje przypisanie zmiennej i wartości 0. Wywołanie:

var i = "bcd".localeCompare("abc");

spowoduje przypisanie zmiennej i wartości 1. Wywołanie:

var i = "abc".localeCompare("bcd");

spowoduje przypisanie zmiennej i wartości –1.

Metoda match

Składnia: string.match(wyrReg)

Dostępność: od JavaScript 1.2 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE4, FF, NN4, OP7

Metoda match zwraca tablicę zawierającą wszystkie podciągi ciągu string zgodne z wyrażeniem regularnym przekazanym w postaci argumentu wyrReg. Jeżeli nie istnieje żaden taki podciąg, zwracana jest wartość null. Metoda pozwala również na pracę ze zwykłymi ciągami, a zatem możemy stwierdzić, czy w danym ciągu występuje pewien podciąg. Jeśli tak jest, metoda zwróci jednoelementową tablicę, która w komórce o indeksie 0 będzie zawierała dany podciąg, jeśli nie — zwróci wartość null. A więc po wykonaniu instrukcji:

var str = "javascript".match("ava");

zmienna str będzie zawierała jednoelementową tablicę z ciągiem ava (ponieważ ciąg ava jest podciągiem ciągu javascript), a po wykonaniu instrukcji:

var str = " javascript".match("abc");

zmienna str będzie zawierała wartość null (ponieważ ciąg abc nie jest podciągiem ciągu javascript).

Metoda replace

Składnia: string.replace(wyrReg, tekst)

Dostępność: od JavaScript 1.2 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE3(5.5), FF, NN4, OP7

Metoda replace zwraca ciąg, w którym podciągi opisane przez wyrażenie regularne wyrReg zostały zamienione na ciąg znaków reprezentowany przez tekst. Na przykład po wykonaniu instrukcji:

var str = "Ala ma kota. Ala ma też psa.";

var str2 = str.replace(/Ala/gi, "Ola");

występujące w ciągu imię Ala zostanie zamienione na Ola.

Ciąg tekst może zawierać sekwencje znaków specjalnych zebrane w tabeli 3.4 (dostępne w JavaScript od wersji 1.2 i JScript od wersji 5.5).

Tabela 3.4. Sekwencje specjalne dla funkcji replace

Sekwencja

Znaczenie

$$

znak $

$&

podciąg pasujący do wyrażenia wyrReg

$`

podciąg znajdujący się przed ciągiem $&

$'

podciąg znajdujący się za ciągiem $&

$n lub $nn

n-ty podciąg wyrażenia wyrReg (patrz przykład poniżej)

Przykład wykorzystania sekwencji specjalnej $n:

var str = "Ala ma kota. Ala ma też psa.";

var str2 = str.replace(/(A)(l)(a)/gi, "$3$2$1");

Metoda search

Składnia: string.search(wyrReg)

Dostępność: od JavaScript 1.2 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE4, FF, NN4, OP7

Metoda search sprawdza, czy ciąg opisany przez wyrażenie regularne wyrReg występuje w ciągu string. Jeśli tak, zwracany jest indeks wystąpienia, jeśli nie, zwracana jest wartość –1 (działa więc podobnie do indexOf).

Metoda slice

Składnia: string.slice(start[, end])

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE4, FF, NN2, OP7

Metoda slice zwraca podciąg ciągu string rozpoczynający się od indeksu wskazywanego przez start i kończący się wraz z końcem ciągu string lub też, jeśli został podany parametr end, ze znakiem wskazanym przez argument end. Przykładowe wywołania:

var str1 = "abcdefg".slice(3);

var str2 = "abcdefg".slice(3, 5);

spowodują przypisanie zmiennej str1 wartości defg, a zmiennej str2 wartości de.

Można przy tym stosować argumenty o wartościach ujemnych, które są interpretowane jako przesunięcia względem końca ciągu głównego. Przykładowo wywołanie:

var str = "abcdefg".slice(2, -3);

spowoduje przypisanie zmiennej str ciągu cd. Jest to ciąg rozpoczynający się w znaku o indeksie 2, licząc od początku, i kończący się w znaku o indeksie 3, licząc od końca. Identyczny efekt da wywołanie:

var str = "abcdefg".slice(-5, -3);

Będzie to bowiem ciąg rozpoczynający się w znaku o indeksie 5, licząc od końca, i kończący się w znaku o indeksie 3, również licząc od końca.

Metoda split

Składnia: string.split([separator[, limit]])

Dostępność: od JavaScript 1.1 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE4, FF, NN3, OP7

Metoda split dzieli ciąg znaków string na podciągi względem parametru separator i zwraca je w postaci tablicy. Parametr separator może być ciągiem znaków lub wyrażeniem regularnym, jeżeli nie zostanie podany, zwrócony zostanie pełny ciąg string. Parametr limit jest wartością całkowitą wskazującą maksymalną liczbę elementów tablicy wynikowej. Jeśli zatem istnieje potrzeba np. podzielenia ciągu względem znaków spacji (czyli wydzielenia odrębnych słów), można zastosować konstrukcję widoczną na listingu 3.15.

Listing 3.15. Ilustracja działania metody split

<script type="text/javascript">

var tab = "ab cd ef gh".split(" ");

for(indeks in tab){

  document.write(tab[indeks] + "<br />");

}

</script>

Jeżeli jako separator zostanie użyty pusty ciąg znaków "", ciąg źródłowy zostanie podzielony na poszczególne znaki. Np. wykonanie instrukcji:

var tab = "dwa".split("");

spowoduje powstanie tablicy tab zawierającej trzy komórki z ciągami d, w i a.

Metoda substr

Składnia: string.substr(indeks, ile)

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE4, FF, NN2, OP7

Metoda substr zwraca podciąg ciągu string rozpoczynający się od znaku o indeksie indeks, zawierający liczbę znaków wskazywanych przez parametr ile. Jeżeli parametr ile nie zostanie podany, zwracane są wszystkie znaki od indeksu indeks do końca ciągu string, np. wywołanie:

"abcdefg".substr(2, 3);

da w wyniku ciąg cde, a wywołanie:

"abcdefg".substr(4);

da w wyniku ciąg efg (wszystkie znaki, począwszy od tego o indeksie 4, aż do końca ciągu głównego).

Metoda substring

Składnia: string.substring(indeks1[, indeks2])

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda substring zwraca podciąg ciągu string rozpoczynający się od znaku o indeksie indeks1 i kończący się przed znakiem o indeksie indeks2, np. wywołanie:

var tab = "abcdefg".substring(2, 5);

da w wyniku ciąg cde. Jeżeli nie zostanie podany drugi argument, pobrane zostaną wszystkie znaki, począwszy od indeksu wskazywanego przez pierwszy argument, aż do końca ciągu, np. wywołanie:

var tab = "abcdefg".substring(4);

da w wyniku ciąg efg.

Zachowanie tej metody jest podobne do slice. Różnica jest taka, że jeżeli pierwszy argument jest większy od drugiego (czyli indeks początkowy jest większy od końcowego), ich kolejność zostanie zamieniona. Zatem wywołanie substring(4, 2) zostanie potraktowane jak substring(2, 4).

Metoda toLocaleLowerCase

Składnia: string.toLocaleLowerCase()

Dostępność: od JavaScript 1.5 i JScript 5.5

Przeglądarki: IE5.5, FF, NN6, OP7

Metoda toLowerCase zwraca ciąg, w którym wszystkie znaki ciągu string zostały zamienione na małe litery z uwzględnieniem ustawień narodowych i językowych. W większości przypadków jest to równoznaczne z wywołaniem metody toLowerCase. Wywołanie metody nie wpływa na zawartość ciągu string.

Metoda toLocaleUpperCase

Składnia: string.toLocaleLowerCase()

Dostępność: od JavaScript 1.5 i JScript 5.5

Przeglądarki: IE5.5, FF, NN6, OP7

Metoda toLowerCase zwraca ciąg, w którym wszystkie znaki ciągu string zostały zamienione na wielkie litery z uwzględnieniem ustawień narodowych i językowych. W większości przypadków jest to równoznaczne z wywołaniem metody toUpperCase. Wywołanie metody nie wpływa na zawartość ciągu string.

Metoda toLowerCase

Składnia: string.toLowerCase()

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda toLowerCase zwraca ciąg, w którym wszystkie znaki ciągu string zostały zamienione na małe litery. Wywołanie metody nie wpływa na zawartość ciągu string.

Metoda toUpperCase

Składnia: string.toUpperCase()

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda toUpperCase zwraca ciąg, w którym wszystkie znaki ciągu string zostały zamienione na wielkie litery. Wywołanie metody nie wpływa na zawartość ciągu string.

Metoda toString

Składnia: string.toString()

Dostępność: od JavaScript 1.1 i JScript 2.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda toString zwraca ciąg znaków będący reprezentacją obiektu, na rzecz którego została wywołana. W przypadku obiektu klasy String będzie to reprezentowany przez ten obiekt ciąg znaków.

Metoda valueOf

Składnia: string.valueOf()

Dostępność: od JavaScript 1.1 i JScript 2.0

Przeglądarki: IE4, FF, NN4, OP7

Metoda valueOf zwraca podstawową wartość przechowywaną przez obiekt. W przypadku obiektu typu String działanie tej metody jest równoznaczne z wywołaniem string.toString() i zwraca zawarty w obiekcie ciąg znaków.

 

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3620
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22989856