Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Obiekt Date

Email Drukuj PDF

Dostępność: od JavaScript 1.1 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Obiekty typu Date służą do reprezentacji daty i czasu. Mogą być tworzone poprzez wywołanie jednego z dwóch konstruktorów:

Date([wartość]);

Date(rok, miesiąc, dzień[, godzina[, minuta[, sekunda[, milisekunda]]]]);

np.:

var data = new Date();

W przypadku pierwszym możliwe są następujące opcje:

  • brak parametru — data bieżąca;

  • wartość całkowita — liczba milisekund, które upłynęły od godziny 00:00:00.000 1 stycznia 1970 r.;

  • ciąg znaków — ciąg znaków reprezentujący prawidłową datę; format ciągu musi być zgodny z opisem podanym niżej przy metodzie parse.

W przypadku drugim znaczenie poszczególnych parametrów jest zgodne z ich nazwami, wszystkie parametry powinny mieć postać wartości typu int. Parametry ujęte w nawiasy kwadratowe są opcjonalne.

Należy zwrócić uwagę, że zachowanie obiektu Date może być różne na różnych platformach systemowych (jest to uwzględnione w opisach metod). Prawidłowe będą m.in. następujące wywołania:

var data = new Date(172800000);

var data = new Date("Fri, 17 Dec 2010 14:02:58 GMT+0100");

var data1 = new Date(2010, 11, 22, 14, 15, 8);

var data2 = new Date(2012, 5, 28);

Poniżej znajdują się opisy i przykłady zastosowań metod obiektu Date.

Podstawowe metody obiektu Date

Metoda getDate

Składnia: data.getDate()

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda zwraca dzień miesiąca (a nie pełną datę, jak można by wnioskować z jej nazwy!) z daty reprezentowanej przez obiekt data, np.:

var data = new Date();

document.write(data.getDate());

Metoda getDay

Składnia: data.getDay()

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda getDay zwraca wartość od 0 do 7, oznaczającą dzień tygodnia daty reprezentowanej przez obiekt data. Znaczenie poszczególnych wartości: 0 — niedziela, 1 — poniedziałek, 2 — wtorek, 3 — środa, 4 — czwartek, 5 — piątek, 6 — sobota. Przykładowy skrypt wyświetlający nazwę aktualnego dnia tygodnia będzie miał postać widoczną na listingu 3.16.

Listing 3.16. Ilustracja użycia metody getDay

<script type="text/javascript">

var dzien = "nieznany";

var data = new Date();

switch(data.getDay()){

  case 0 : dzien = "niedziela"; break;

  case 1 : dzien = "poniedziałek"; break;

  case 2 : dzien = "wtorek"; break;

  case 3 : dzien = "środa"; break;

  case 4 : dzien = "czwartek"; break;

  case 5 : dzien = "piątek"; break;

  case 6 : dzien = "sobota"; break;

}

document.write("Dziś jest " + dzien + ".");

</script>

Metoda getFullYear

Składnia: data.getFullYear()

Dostępność: od JavaScript 1.3 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE4, FF, NN4.06, OP7

Metoda getFullYear zwraca rok, w postaci czterocyfrowej (dla lat od 1000 do 9999), z daty reprezentowanej przez obiekt data. Zaleca się stosowanie tej metody zamiast dostępnej we wcześniejszych wersjach JavaScriptu metody getYear, która dawała różne wyniki w różnych wersjach przeglądarek. Przykład użycia getFullYear do wyświetlenia aktualnego roku:

var data = new Date();

document.write(data.getFullYear());

Metoda getHours

Składnia: data.getHours()

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda getHours zwraca godzinę czasu reprezentowanego przez obiekt data. Aby uzyskać bieżącą godzinę i wyświetlić ją w przeglądarce, można zastosować wywołanie:

var data = new Date();

document.write(data.getHours());

Metoda getMiliseconds

Składnia: data.getMiliseconds()

Dostępność: od JavaScript 1.3 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE4, FF, NN4.06, OP7

Metoda getMiliseconds zwraca liczbę milisekund czasu reprezentowanego przez obiekt data.

Metoda getMinutes

Składnia: data.getMinutes()

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda getMinutes zwraca minutę czasu reprezentowanego przez obiekt data. Aby uzyskać bieżącą minutę aktualnej godziny, można zastosować wywołanie:

var data = new Date();

document.write(data.getMinutes());

Metoda getMonth

Składnia: data.getMonth()

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda getMonth zwraca wartość od 0 do 11, oznaczającą miesiąc daty reprezentowanej przez obiekt data. Znaczenie poszczególnych wartości to: 0 — styczeń, 1 — luty, 2 — marzec, 3 — kwiecień, 4 — maj, 5 — czerwiec, 6 — lipiec, 7 — sierpień, 8 — wrzesień, 9 — październik, 10 — listopad, 11 — grudzień. Przykładowy skrypt wyświetlający nazwę aktualnego miesiąca będzie miał postać widoczną na listingu 3.17.

Listing 3.17. Sposób użycia metody getMonth

<script type="text/javascript">

var miesiac = "nieznany";

var data = new Date();

switch(data.getMonth()){

  case 0 : miesiac = "styczeń"; break;

  case 1 : miesiac = "luty"; break;

  case 2 : miesiac = "marzec"; break;

  case 3 : miesiac = "kwiecień"; break;

  case 4 : miesiac = "maj"; break;

  case 5 : miesiac = "czerwiec"; break;

  case 6 : miesiac = "lipiec"; break;

  case 7 : miesiac = "sierpień"; break;

  case 8 : miesiac = "wrzesień"; break;

  case 9 : miesiac = "październik"; break;

  case 10 : miesiac = "listopad"; break;

  case 11 : miesiac = "grudzień"; break;

}

document.write("Aktualny miesiąc to " + miesiac + ".");

</script>

Metoda getSeconds

Składnia: data.getSeconds()

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda getSeconds zwraca liczbę sekund czasu reprezentowanego przez obiekt data. W połączeniu z opisanymi wyżej metodami getHours i getMinutes pozwala na wyświetlenie np. aktualnego czasu w formacie GG:MM:SS, co może zostać zrealizowane za pomocą skryptu z listingu 3.18.

Listing 3.18. Sposób użycia metody getSeconds

<script type="text/javascript">

var data = new Date();

var godziny = data.getHours();

var minuty = data.getMinutes();

var sekundy = data.getSeconds();

var czas = godziny;

czas += ((minuty < 10) ? ":0" : ":") + minuty;

czas += ((sekundy < 10) ? ":0" : ":") + sekundy;

document.write("Aktualny czas to " + czas + ".");

</script>

Użyta w kodzie konstrukcja warunkowa związana z liczbą minut i sekund jest konieczna, aby była wyświetlana zawsze taka sama liczba pozycji. To znaczy, jeśli liczba minut lub sekund jest mniejsza niż 10, trzeba na początku dodać zero, inaczej zamiast np. 10:09:53 wynik miałby postać 10:9:53, co oczywiście byłoby efektem niepożądanym. W przypadku godzin dopuszczamy jednak format jednocyfrowy, czyli np. 9:24:53. Oczywiście operator warunkowy może też być użyty do zmiennej godziny, tak by uzyskiwany był wynik typu 09:24:53.

Metoda getTime

Składnia: data.getTime()

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda getTime zwraca liczbę milisekund, jakie upłynęły pomiędzy 1 stycznia 1970 roku, godziną 0:00:00.000, a datą reprezentowaną przez obiekt data. Dla dat wcześniejszych niż wymieniona zwracana wartość jest ujemna.

Metoda getTimezoneOffset

Składnia: data.getTimezoneOffset()

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda getTimezoneOffset zwraca liczbę minut stanowiących różnicę czasową pomiędzy bieżącą strefą czasową a czasem GMT. Dla Polski różnica ta wynosi 2 godziny do tyłu, czyli 120 minut, dla czasu letniego i 1 godzinę do tyłu, czyli 60 minut, dla czasu zimowego. A zatem wywołanie tej metody w polskiej strefie czasowej powinno dać wynik –120 lub –60.

Metoda parse

Składnia: Date.parse(ciąg_znaków)

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda parse jest to metoda statyczna, czyli taka, która może być wywoływana bez tworzenia nowego obiektu typu Date. Przetwarza ona podany w postaci argumentu ciąg znaków na datę i zwraca ją w postaci liczby milisekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970 roku, godziny 0:00:00.000. Przekazany ciąg powinien być zgodny z formatem IETF (niektóre implementacje akceptują także inne formaty zapisu daty!):

ttt, dd mmm rrrr [gg:ii:ss GMT+ppqq]

gdzie:

ttt — trzyliterowy skrót określający dzień tygodnia (Mon — poniedziałek, Tue — wtorek, Wed — środa, Thu — czwartek, Fri — piątek, Sat — sobota, Sun — niedziela);

dd — dzień tygodnia;

mmm — trzyliterowy skrót określający miesiąc (Jan — styczeń, Feb — luty, Mar — marzec, Apr — kwiecień, May — maj, Jun — czerwiec, Jul — lipiec, Aug — sierpień, Sep — wrzesień, Oct — październik, Nov — listopad, Dec — grudzień);

rrrr — rok w formacie czterocyfrowym;

gg — godzina;

ii — minuta;

ss — sekunda;

ppqq — przesunięcie strefy czasowej, gdzie pp określa godziny, a qq minuty.

Możliwe są również postacie skrócone zapisu. Można pominąć strefę czasową (zostanie wtedy przyjęty czas lokalny), a także określenie czasu (zostanie wtedy przyjęty czas 0:00:00). Istnieje także możliwość pominięcia określenia nazwy, co wymaga jednak zmiany kolejności miesiąca i numeru dnia:

mmm dd, rrrr [gg:ii:ss]

Przykłady:

Mon, 29 Nov 2004 13:01:52 GMT+0100

Wed, 15 Mar 2006 01:00:00

Aug 5, 2006 05:25:24

Jul 18, 2005

Metoda setDate

Składnia: data.setDate(dzień)

Dostępność: od JavaScript 1.3 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE4, FF, NN2, OP7

Metoda setDate ustawia dzień miesiąca daty reprezentowanej przez obiekt data na wartość przekazaną w postaci parametru dzień. Przykładowo: gdyby istniała potrzeba uzyskania daty wskazującej na 12. dzień bieżącego miesiąca, można by zastosować instrukcje:

var data = new Date();

data.setDate(12);

Metoda setFullYear

Składnia: data.setFullYear(rok [,miesiąc [,dzień]])

Dostępność: od JavaScript 1.3 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE4, FF, NN4.06, OP7

Metoda setFullYear ustawia rok daty reprezentowanej przez obiekt data na wartość przekazaną w postaci parametru rok. Jeżeli w wywołaniu metody zostanie podany opcjonalny argument miesiąc, zostanie zmieniony również miesiąc, natomiast jeżeli zostaną podane parametry miesiąc i dzień, zostaną również zmienione miesiąc i dzień daty. Jeśli zatem należałoby w obiekcie typu Date, wskazującym bieżącą datę, przesunąć rok o jeden do przodu, można zastosować wywołanie:

var data = new Date();

data.setFullYear(data.getFullYear() + 1);

Metoda setHours

Składnia: data.setHours(godzina[, minuta[, sekunda[, milisekunda]]])

Dostępność: od JavaScript 1.1 (1.3) i JScript 1.0 (3.0)

Przeglądarki: IE4, FF, NN2, OP7

Metoda setHours ustawia godzinę w obiekcie reprezentowanym przez obiekt data na zgodną z wartością przekazaną w postaci parametru godzina. Znaczenie parametrów opcjonalnych jest zgodne z ich nazwami i mogą być one stosowane od wersji 1.3 JavaScriptu i 3.0 JScriptu.

Metoda setMiliseconds

Składnia: data.setMiliseconds(milisekundy)

Dostępność: od JavaScript 1.3 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE4, FF, NN4.06, OP7

Metoda setMiliseconds ustawia liczbę milisekund w obiekcie reprezentowanym przez obiekt data na zgodną z wartością przekazaną w postaci parametru milisekundy.

Metoda setMinutes

Składnia: data.setMinutes(minuty[, sekundy [, milisekundy]])

Dostępność: od JavaScript 1.1 (1.3) i JScript 1.0 (3.0)

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda setMinutes ustawia liczbę minut w obiekcie reprezentowanym przez obiekt data na zgodną z wartością przekazaną w postaci parametru minuty. Znaczenie parametrów opcjonalnych jest zgodne z ich nazwami. Parametry te mogą być stosowane od wersji 1.3 JavaScriptu i 3.0 JScriptu.

Metoda setMonth

Składnia: data.setMonth(miesiąc[, dzień])

Dostępność: od JavaScript 1.0 (1.3) i JScript 1.0 (3.0)

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda setMonth ustawia miesiąc daty reprezentowanej przez obiekt data na wartość przekazaną w postaci parametru miesiąc. Jeżeli zostanie podany opcjonalny parametr dzień, zostanie również zmieniony dzień miesiąca. Parametr dzień może być stosowany w JavaScripcie od wersji 1.3 i JScripcie od wersji 3.0.

Metoda setSeconds

Składnia: data.setSeconds(sekundy[, milisekundy])

Dostępność: od JavaScript 1.0 (1.3) i JScript 1.0 (3.0)

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda setSeconds ustawia liczbę sekund czasu reprezentowanego przez obiekt data na wartość przekazaną w postaci parametru sekundy. Jeżeli zostanie podany opcjonalny parametr milisekundy, zostanie również zmieniona liczba milisekund. Parametr milisekundy może być stosowany w JavaScripcie od wersji 1.3 i JScripcie od wersji 3.0.

Metoda setTime

Składnia: data.setTime(wartość)

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda setTime ustawia datę i czas zgodne z parametrem wartość. Parametr ten oznacza liczbę milisekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970 roku, godziny 0:00:00.000 (tzw. znacznik czasu Uniksa).

Metoda toDateString

Składnia: data.toDateString()

Dostępność: od JavaScript 1.5 i JScript 5.5

Przeglądarki: IE5.5, FF, NN3, OP7

Metoda toDateString zwraca ciąg znaków opisujący datę i czas wskazywane przez obiekt data. Format zwracanego ciągu jest zależny od implementacji, najczęściej spotykany to:

ttt mmm dd rrrr

gdzie:

ttt — oznacza angielski skrót nazwy dnia (Mon — poniedziałek, Tue — wtorek, Wed — środa, Thu — czwartek, Fri — piątek, Sat — sobota, Sun — niedziela);

mmm — oznacza angielski skrót nazwy miesiąca (Jan — styczeń, Feb — luty, Mar — marzec, Apr — kwiecień, May — maj, Jun — czerwiec, Jul — lipiec, Aug — sierpień, Sep — wrzesień, Oct — październik, Nov — listopad, Dec — grudzień);

dd — oznacza dzień;

rrrr — oznacza rok.

Na przykład:

Wed Nov 29 2006

Metoda toLocaleDateString

Składnia: data.toLocaleDateString()

Dostępność: od JavaScript 1.5 i JScript 5.5

Przeglądarki: IE5.5, FF, NN6, OP7

Metoda toLocaleDateString zwraca ciąg znaków opisujący datę wskazywaną przez obiekt data w formacie wykorzystującym ustawienia lokalne systemu (przeglądarki). Postać ta jest również zależna od implementacji, np.:

9 wrzesień 2009 (Firefox 3.5)

9 września 2009 (Internet Explorer 8.0)

Wednesday, September 9, 2009 (Netscape Navigator 8.0)

2009-09-09 (Opera 10.0)

Metoda toLocaleString

Składnia: data.toLocaleString()

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda toLocaleString zwraca ciąg znaków opisujący datę i czas wskazywane przez obiekt data w formacie wykorzystującym ustawienia lokalne systemu (przeglądarki). Postać ta jest również zależna od implementacji, np.:

9 wrzesień 2009 20:15:06 (Firefox 3.5)

9 września 2009 20:15:06 (Internet Explorer 8.0)

Wednesday, September 9, 2009 20:15:06 (Netscape Navigator 8.0)

2009-09-09 20:15:06 (Opera 10.0)

Metoda toLocaleTimeString

Składnia: data.toLocaleTimeString()

Dostępność: od JavaScript 1.5 i JScript 5.5

Przeglądarki: IE5.5, FF, NN6, OP7

Metoda toLocaleTimeString zwraca ciąg znaków opisujący czas wskazywany przez obiekt data w formacie wykorzystującym ustawienia lokalne systemu (przeglądarki). Postać ta może być również zależna od implementacji, w większości przypadków jest jednak zwracany ciąg w formacie:

gg:mm:ss

np.:

20:15:06

Metoda toString

Składnia: date.toString()

Dostępność: od JavaScript 1.1 i JScript 2.0

Przeglądarki: IE4, FF, NN3, OP7

Metoda toString zwraca ciąg znaków opisujący datę i czas wskazywane przez obiekt data. Najczęściej jest to format GMT (UTC), występują jednak drobne różnice w zależności od implementacji, np.:

Wed Sep 09 2009 15:35:46 GMT+0200 (Firefox 3.5)

Wed Sep 15:35:46 UTC+0200 2009 (Internet Explorer 8.0)

Wed Sep 09 2009 15:35:46 GMT+0200 (Netscape Navigator 8.0)

Sat Sep 12 2009 15:35:46 GMT+0200 (Opera 10.0)

Metoda toTimeString

Składnia: data.toTimeString()

Dostępność: od JavaScript 1.5 i JScript 5.5

Przeglądarki: IE5.5, NN6, OP7

Metoda toTimeString zwraca ciąg znaków opisujący czas wskazywany przez obiekt data. Najczęściej jest to format GMT (UTC), występują jednak drobne różnice w zależności od implementacji, np.:

20:15:06 UTC+0100 (Internet Explorer 8.0)

20:15:06 GMT+0100 (Firefox 3.5, Netscape Navigator 8.0, Opera 10.0)

Pozostałe metody obiektu Date

Metoda getUTCDate

Składnia: data.getUTCDate()

Dostępność: od JavaScript 1.3 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN4, OP7

Metoda getUTCDate zwraca aktualny dzień miesiąca (wartość od 1 do 31) czasu UTC (Universal Time Coordinated) reprezentowanego przez obiekt data.

Metoda getUTCDay

Składnia: data.getUTCDay()

Dostępność: od JavaScript 1.3 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN4, OP7

Metoda getUTCDay zwraca wartość od 0 do 7, wskazującą dzień tygodnia czasu UTC reprezentowanego przez obiekt data. Znaczenie zwracanych wartości jest takie samo jak w przypadku metody getDay.

Metoda getUTCFullYear

Składnia: data.getUTCFullYear()

Dostępność: od JavaScript 1.3 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN4, OP7

Metoda getUTCFullYear zwraca rok, w postaci czterocyfrowej (dla lat od 1000 do 9999), dla czasu UTC reprezentowanego przez obiekt data.

Metoda getUTCHours

Składnia: data.getUTCHours()

Dostępność: od JavaScript 1.3 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN4, OP7

Metoda getUTCHours zwraca godzinę czasu UTC reprezentowanego przez obiekt data.

Metoda getUTCMiliseconds

Składnia: data.getUTCMiliseconds()

Dostępność: od JavaScript 1.3 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN4, OP7

Metoda getUTCMiliseconds zwraca liczbę milisekund czasu UTC reprezentowanego przez obiekt data.

Metoda getUTCMinutes

Składnia: data.getUTCMinutes()

Dostępność: od JavaScript 1.3 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN4, OP7

Metoda getUTCMinutes zwraca liczbę minut czasu UTC reprezentowanego przez obiekt data.

Metoda getUTCMonth

Składnia: data.getUTCMonth()

Dostępność: od JavaScript 1.3 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN4, OP7

Metoda getUTCMonth zwraca wartość od 0 do 11, określającą miesiąc (czasu UTC) daty reprezentowanej przez obiekt data. Znaczenie zwracanych wartości jest takie samo jak w przypadku metody getMonth.

Metoda getUTCSeconds

Składnia: data.getUTCSeconds()

Dostępność: od JavaScript 1.3 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN4, OP7

Metoda getUTCSeconds zwraca liczbę sekund czasu UTC reprezentowanego przez obiekt data.

Metoda getYear

Składnia: data.getYear()

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda getYear zwraca rok daty reprezentowanej przez obiekt data. Stosowanie tej metody nie jest zalecane, gdyż wynik jej działania jest różny w różnych implementacjach. Rok może zostać zwrócony w postaci jedno-, dwu-, trzy- lub czterocyfrowej. Zwrócona wartość może być również ujemna (dla lat przed rokiem 1900). Zamiast getYear lepiej stosować getFullYear.

Metoda setUTCDate

Składnia: data.setUTCDate(dzień)

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN4, OP7

Metoda setUTCDate ustawia dzień miesiąca czasu UTC reprezentowanego przez obiekt data na wartość przekazaną w postaci parametru dzień. Parametr ten może przyjmować wartości od 1 do 31.

Metoda setUTCFullYear

Składnia: data.setUTCFullYear(rok[, miesiąc[, dzień]])

Dostępność: od JavaScript 1.3 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN4, OP7

Metoda setUTCFullYear ustawia rok czasu UTC reprezentowanego przez obiekt data na wartość przekazaną w postaci parametru rok. Jeżeli w wywołaniu metody zostanie podany opcjonalny argument miesiąc, zostanie zmieniony również miesiąc, jeżeli natomiast podane zostaną parametry miesiąc i dzień, zostaną również zmienione miesiąc i dzień daty.

Metoda setUTCHours

Składnia: data.setUTCHours(godzina[, minuta[, sekunda[, milisekunda]]])

Dostępność: od JavaScript 1.3 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN4, OP7

Metoda setUTCHours ustawia godzinę czasu UTC reprezentowanego przez obiekt data na wartość przekazaną w postaci parametru godzina. Znaczenie parametrów opcjonalnych jest zgodne z ich nazwami.

Metoda setUTCMiliseconds

Składnia: data.setUTCMiliseconds(milisekundy)

Dostępność: od JavaScript 1.3 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN4, OP7

Metoda setUTCMiliseconds ustawia liczbę milisekund czasu UTC wskazywanego przez obiekt data na wartość przekazaną w postaci parametru milisekundy.

Metoda setUTCMinutes

Składnia: data.setUTCMinutes(minuty[, sekundy [, milisekundy]])

Dostępność: od JavaScript 1.3 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN4, OP7

Metoda setUTCMinutes ustawia liczbę minut czasu UTC reprezentowanego przez obiekt data na wartość przekazaną w postaci parametru minuty. Znaczenie parametrów opcjonalnych jest zgodne z ich nazwami.

Metoda setUTCMonth

Składnia: data.setUTCMonth(miesiąc[, dzień])

Dostępność: od JavaScript 1.3 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN4, OP7

Metoda setUTCMonth ustawia miesiąc czasu UTC wskazywanego przez obiekt data na wartość przekazaną w postaci parametru miesiąc. Jeżeli zostanie podany opcjonalny parametr dzień, zostanie również zmieniony dzień miesiąca.

Metoda setUTCSeconds

Składnia: data.setUTCSeconds(sekundy[, milisekundy])

Dostępność: od JavaScript 1.3 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN4, OP7

Metoda setUTCSeconds ustawia liczbę sekund czasu UTC reprezentowanego przez obiekt data na wartość przekazaną w postaci parametru sekundy. Jeżeli zostanie podany opcjonalny parametr milisekundy, zostanie również zmieniona liczba milisekund.

Metoda setYear

Składnia: data.setYear(rok)

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP7

Metoda setYear ustawia rok daty reprezentowanej przez obiekt data na wartość przekazaną w postaci parametru rok. Metoda od wersji JavaScript 1.3 i JScript 3.0 została zastąpiona przez setFullYear, zatem korzystanie z niej nie jest zalecane. Rok może zostać przekazany w postaci dwu- lub czterocyfrowej. W pierwszym przypadku do przekazanej wartości jest dodawane 1900.

Metoda toGMTString

Składnia: data.toGMTString()

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN4, OP7

Metoda toGMTString zwraca ciąg znaków opisujący datę i czas wskazywane przez obiekt data w formacie GMT, np.:

Tue, 25 Dec 2007 19:15:06 GMT

Obecnie (począwszy od JavaScript 1.3 i JScript 3.0) zamiast z toGMTString zaleca się korzystanie z metody toUTCString.

Metoda toUTCString

Składnia: data.toUTCString()

Dostępność: od JavaScript 1.3 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN4, OP7

Metoda toUTCString zwraca ciąg znaków opisujący datę i czas wskazywane przez obiekt data, w formacie UTC. Występują drobne różnice w zależności od implementacji, np.:

Sun, 18 Nov 2007 19:15:06 UTC (Internet Explorer 8.0)

Sun, 18 Nov 2007 19:15:06 GMT (Firefox 3.5, Netscape Navigator 8.0, Opera 10.0)

Metoda UTC

Składnia: Date.UTC(rok, miesiąc, dzień[, godzina[, minuta[, sekunda[, milisekunda]]]])

Dostępność: od JavaScript 1.3 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN4, OP7

Metoda UTC zwraca liczbę milisekund pomiędzy 1 stycznia 1970 roku, godziną 0:00:00.000, a datą przekazaną w postaci parametrów. Znaczenie parametrów opcjonalnych jest zgodne z ich nazwami. Jest to metoda statyczna, może być więc wywoływana bez tworzenia obiektu typu Date, np.:

Date.UTC(2011, 10, 18);

Metoda valueOf

Składnia: data.valueOf()

Dostępność: od JavaScript 1.1 i JScript 2.0

Przeglądarki: IE, NN, OP, FF

Metoda valueOf zwraca podstawową wartość przechowywaną przez obiekt data. Jest to liczba milisekund występujących pomiędzy 1 stycznia 1970 roku, godziną 0:00:00.000, a datą wskazywaną przez obiekt.

 

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3614
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22745110