Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Funkcje globalne

Email Drukuj PDF

W JavaScripcie istnieje kilka funkcji globalnych, które można wywoływać bezpośrednio (są dostępne w każdym miejscu skryptu). Najpopularniejsze to eval, isNaN, parseFloat i parseInt. Są one opisane poniżej. Użyte zostały następujące oznaczenia przeglądarek:

IE — Internet Explorer,

NN — Nestscape Navigator,

OP — Opera,

FF — Firefox.

Jeżeli przy określeniu przeglądarki występuje numer, oznacza to minimalną wersję, niezbędną, aby dana funkcja (właściwość, obiekt) była dostępna.

Funkcja eval

Składnia: eval(str)

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN, OP

Jeżeli parametr str jest ciągiem znaków tworzącym wyrażenie, metoda eval zwraca obliczoną wartość tego wyrażenia, jeżeli natomiast str jest instrukcją lub ciągiem instrukcji, są one wykonywane. Przykładowo: jeśli jako argumentu użyjemy ciągu:

(6 + 7 * 2) / 5

to wynikiem będzie 4, a jeśli argumentem będzie ciąg func(), a w skrypcie będzie dostępna funkcja o nazwie func, to zostanie ona wykonana. W tym drugim przypadku metoda eval nie zwraca żadnej wartości (dokładniej — zwraca wartość undefined), o ile ostatnia przetwarzana przez nią instrukcja nie zwróciła żadnej wartości. Jeżeli ostatnia instrukcja zawróciła jakąś wartość, ta wartość staje się wynikiem działania eval. Użycie funkcji eval zostało zilustrowane w przykładzie widocznym na listingu 3.1.

Listing 3.1. Użycie funkcji eval

<script type="text/javascript">

function func1()

{

  document.write("funkcja func1");

}

function func2()

{

  document.write("funkcja func2");

  return 8;

}

var result = eval("(6 + 7 * 2) / 5");

document.write(result);

document.write("<br />");

 

result = eval("func1();");

document.write("<br />");

document.write(result);

document.write("<br />");

 

result = eval("func2();");

document.write("<br />");

document.write(result);

</script>

Pierwsza wykonywana instrukcja tworzy zmienną result i przypisuje jej wynik działania funkcji eval, której argumentem jest ciąg znaków zawierający wyrażenie arytmetyczne. Oznacza to, że wartością zmiennej stanie się obliczona wartość wyrażenia (będzie to 4). Wartość ta jest wyświetlana na ekranie za pomocą instrukcji document.write.

Drugie wywołanie funkcji eval zawiera ciąg znaków func1(). To oznacza, że zostanie wywołana funkcja func1. W jej wnętrzu znajduje się instrukcja wyświetlająca na ekranie napis z nazwą funkcji (pojawi się on więc na ekranie), funkcja nie zwraca jednak żadnej wartości. Wynikiem działania eval będzie więc undefined i ta wartość zostanie przypisana zmiennej resutl.

Trzecie wywołanie eval zawiera ciąg znaków func2(), co oznacza, że zostanie wywołana funkcja func2. W kodzie tej funkcji znajduje się instrukcja wyświetlająca jej nazwę na ekranie oraz instrukcja return zwracająca wartość 8. To oznacza, że wynikiem działania func2 będzie 8, a tym samym wynikiem działania eval będzie 8. Taka też wartość zostanie przypisana zmiennej result.

Funkcja isNaN

Składnia: isNaN(wartość)

Dostępność: od JavaScript 1.1 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP

Ta funkcja zwraca wartość false, jeżeli parametr wartość przedstawia wartość liczbową (może być przekonwertowany na wartość liczbową), lub true w przeciwnym razie. Parametr wartość może zawierać złożone wyrażenie. A zatem wykonanie instrukcji:

isNaN("abc")

spowoduje zwrócenie wartości false, a:

isNaN("123")

zwrócenie wartości true. Ilustruje to przykład z listingu 3.2.

Listing 3.2. Ilustracja działania funkcji isNaN

<script type="text/javascript">

var zmienna1 = "abc";

var zmienna2 = "123";

var nieJestLiczbą = isNaN(zmienna1);

if(nieJestLiczbą){

  document.write("Wartość zmiennej zmienna1 nie może być interpretowana jako liczba.<br />");

}

else{

  document.write("Wartość zmiennej zmienna1 może być interpretowana jako liczba.<br />");

}

nieJestLiczbą = isNaN(zmienna2);

if(nieJestLiczbą){

  document.write("Wartość zmiennej zmienna2 nie może być interpretowana jako liczba.<br />");

}

else{

  document.write("Wartość zmiennej zmienna2 może być interpretowana jako liczba.<br />");

}

</script>

Funkcja parseInt

Składnia: parseInt(str[, podstawa])

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP

Funkcja parseInt przetwarza ciąg znaków podany jako argument str na wartość całkowitą. Opcjonalny argument podstawa pozwala na ustalenie podstawy systemu liczbowego; może on przyjmować wartości od 2 do 36. W przypadku, kiedy argument podstawa zostanie pominięty lub kiedy będzie miał wartość 0, przyjęte zostaną następujące zasady:

  1. Jeżeli ciąg str rozpoczyna się od znaków 0x, będzie traktowany jako wartość szesnastkowa.

  2. Jeżeli ciąg str rozpoczyna się od znaku 0, będzie traktowany jako wartość ósemkowa (nie jest to określone w standardzie, ale w ten sposób zachowują się wszystkie popularne przeglądarki).

  3. Jeżeli nie zachodzą przypadki 1. i 2., ciąg str będzie traktowany jako wartość dziesiętna.

Jeżeli ciąg str nie będzie reprezentował prawidłowej wartości całkowitej, funkcja zwróci wartość NaN.

Sposób użycia funkcji parseInt został zobrazowany w skrypcie z listingu 3.3.

Listing 3.3. Ilustracja działania funkcji parseInt

<script type="text/javascript">

var ciąg1 = "12";

var ciąg2 = "34";

 

var wynik = ciąg1 + ciąg2;

 

document.write("Zwykłe dodawanie ciągów: ciąg1 + ciąg2 = ");

document.write(wynik);

document.write("<br />");

 

ciąg1 = parseInt(ciąg1);

ciąg2 = parseInt(ciąg2);

wynik = ciąg1 + ciąg2;

 

document.write("Dodawanie po konwersji na liczby: ciąg1 + ciąg2 = ");

document.write(wynik);

document.write("<br />");

</script>

Należy pamiętać, że parseInt przetwarza ciąg znaków, zamieniając go na liczbę, tylko do napotkania pierwszego znaku spoza danego systemu liczbowego. Dalsza część ciągu jest odrzucana. Tabela 3.1 zawiera wyniki kilku przykładowych wywołań parseInt.

Tabela 3.1. Przykładowe wywołania funkcji parseInt

Wywołanie

Wynik

parseInt(20, 16)

32

parseInt(20, 10)

20

parseInt(10, 2)

2

parseInt("2F", 16)

47

parseInt("2F", 10)

2

parseInt(9, 2)

NaN

Funkcja parseFloat

Składnia: parseFloat(str)

Dostępność: od JavaScript 1.1 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE2, FF, NN2, OP

Funkcja parseFloat przetwarza ciąg znaków podany jako argument str na wartość rzeczywistą. Jeżeli ciąg str nie będzie reprezentował prawidłowej wartości rzeczywistej, funkcja zwróci wartość NaN. Wartość rzeczywista może być przedstawiona w zapisie z separatorem dziesiętnym, np.:

var wartość = parseFloat("3.14");

jak również w notacji wykładniczej:

var wartość = parseFloat("1.234e2");

W tym drugim przypadku zmiennej wartość zostałaby przypisana wartość rzeczywista 123,4, zapis 1.234e2 oznacza bowiem 1.234 * 102. Ogólnie zapis X.YeZ należy rozumieć jako X.Y * 10z.

Pozostałe funkcje globalne

Funkcja decodeURI

Składnia: decodeURI(URI)

Dostępność: od JavaScript 1.5 i JScript 5.5

Przeglądarki: IE5.5, FF, NN6, OP

Funkcja decodeURI dekoduje ciąg znaków URI zakodowany przez funkcję encodeURI.

Funkcja decodeURIComponent

Składnia: decodeURIComponent(URI)

Dostępność: od JavaScript 1.5 i JScript 5.5

Przeglądarki: IE5.5, FF, NN6, OP

Funkcja decodeURIComponent dekoduje ciąg znaków URI zakodowany przez funkcję encodeURIComponent.

Funkcja encodeURI

Składnia: encodeURI(str)

Dostępność: od JavaScript 1.5 i JScript 5.5

Przeglądarki: IE5.5, FF, NN6, OP

Funkcja encodeURI przekształca ciąg str w taki sposób, aby był poprawnym identyfikatorem zasobów (URI, Uniform Resource Identifier). Kodowanie odbywa się przez zamianę wybranych znaków na odpowiadające im sekwencje zgodne z kodowaniem UTF-8. Wszystkie znaki niestandardowe (czyli te, które nie mogą się znaleźć w adresie) zamienia na odpowiadające im kody Unicode, a następnie zapisuje je w formacie szesnastkowym. Funkcja nie zmienia znaków: -, _, ., !, ~, *, ', (, ), ;, /, ?, :, @, &, =, +, $, ,, #. Jeżeli mamy przykładowy adres:

http://mojadomena.com/skrypt.php?parametr=żółty liść

to nie może być przekazany w standardowej postaci, gdyż zawiera znaki spoza podstawowego zestawu ASCII oraz zawiera spację. Wszystkie te znaki muszą być zakodowane. Jeżeli taki ciąg znaków poddamy działaniu funkcji encodeURI, to zostanie on przetworzony na:

http://mojadomena.com/skrypt.php?parametr=%C5%BC%C3%B3%C5%82ty%20li%C5%9B%C4%87

Funkcja encodeURIComponent

Składnia: encodeURIComponent(str)

Dostępność: od JavaScript 1.5 i JScript 5.5

Przeglądarki: IE5.5, FF, NN6, OP

Funkcja encodeURIComponent przekształca ciąg str w taki sposób, aby był poprawnym identyfikatorem zasobów (URI, Uniform Resource Identifier). Kodowanie odbywa się przez zamianę wybranych znaków na odpowiadające im sekwencje zgodne z kodowaniem UTF-8. Kodowane są również znaki ;, /, ?, :, @, &, =, +, $, ,, # — przeciwnie niż w przypadku użycia metody encodeURI.

Funkcja escape

Składnia: escape(str)

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP

Funkcja escape zwraca przetworzony ciąg str, w którym wszystkie znaki inne niż znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki @, *, -, _, +, ., / zostały zamienione na sekwencje znaków specjalnych (inaczej sekwencje ucieczki — stąd też nazwa funkcji, z ang. escape — uciekać). Dla znaków o kodach poniżej 256 sekwencja specjalna ma postać %xx, gdzie xx to heksadecymalny kod znaku, natomiast dla znaków o kodach powyżej 255 sekwencja ma postać %unnnn, gdzie nnnn to kod znaku w formacie Unicode. Przykładowo tekst „żółty liść” po przetworzeniu przez funkcję escape będzie miał postać:

%u017C%F3%u0142ty%20li%u015B%u0107

Funkcji escape nie należy używać do kodowania adresów URL (ani w całości, ani we fragmentach). Do tego celu służą funkcje encodeURI i encodeURIComponent.

Funkcja isFinite

Składnia: isFinite(wartość)

Dostępność: od JavaScript 1.3 i JScript 3.0

Przeglądarki: IE4, FF, NN4, OP

Funkcja isFinite zwraca wartość true, jeżeli parametr wartość przedstawia wartość skończoną, lub false w przeciwnym razie.

Funkcja unescape

Składnia: escape(str)

Dostępność: od JavaScript 1.0 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN2, OP

Funkcja unescape to odwrotność funkcji escape. Zwraca ciąg, w którym wszystkie sekwencje specjalne w postaci %uxxxx lub %xx zostały zamienione na odpowiadające im znaki.

Właściwości globalne

Oprócz globalnych funkcji istnieją również globalne właściwości. W rzeczywistości są to definicje typów Infinity, NaN i undefined. Zostały one zebrane w tabeli 3.2.

Tabela 3.2. Właściwości globalne

Właściwość

Znaczenie

Dostępność

Infinity

Reprezentuje nieskończoność. Jest tożsama z wartością właściwości POSITIVE_INFINITY obiektu Number.

Od JavaScipt 1.3 i JScript 3.0

NaN

Reprezentuje nieliczbę. Jest tożsama z wartością właściwości NaN obiektu Number.

Od JavaScipt 1.3 i JScript 3.0

undefined

Reprezentuje wartość niezdefiniowaną.

Od JavaScipt 1.3 i JScript 5.5

 

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3614
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22745141