Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Metody obiektu formularza

Email Drukuj PDF

Metoda reset

Wywołanie: reset()

Dostępność: FF, IE4, NN3, OP7

Metoda reset wykonuje reset formularza, czyli przywraca go do stanu wyjściowego. Działa więc tak samo jak przycisk reset.

Metoda submit

Wywołanie: sumbit()

Dostępność: FF, IE4, NN3, OP7

Metoda submit działa tak samo jak przycisk submit i powoduje wysłanie zawartości formularza do serwera.

Wspólne właściwości i metody

Większość elementów formularzy jest generowana przez znacznik <input> z różnymi wartościami atrybutu type (np. parametr type ustawiony na button oznacza przycisk). To oznacza, że takie elementy mają wiele wspólnych właściwości i metod. Właściwości zostały zebrane w tabeli 5.3, natomiast metody — w tabeli 5.4. Uwzględniono tylko te składowe obiektów generowanych za pomocą znacznika <input>, które są obsługiwane przez wszystkie przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Opera) oraz zgodne ze standardami W3C. W kolumnie Dotyczy znajduje się lista wartości atrybutów type, których dotyczy dana właściwość bądź metoda. Dodatkowo uwzględnione zostały również elementy generowane przez znaczniki <textarea> i <option>.

Tabela 5.3. Standardowe właściwości elementów formularzy

Właściwość

Opis

Dotyczy

accessKey

Pobiera lub ustala klawisz pozwalający na dostęp do elementu.

button, checkbox, radio, text, textarea,

alt

Pobiera lub ustala tekst alternatywny, wyświetlany, gdy przeglądarka nie obsługuje danego elementu.

button, checkbox, radio, text,

checked

Określa, czy dany element ma być zaznaczony.

checkbox, radio,

className

Pobiera lub ustala wartość atrybutu class.

button, checkbox, radio, text, textarea, select, option

cols

Pobiera lub ustala szerokość pola tekstowego.

textarea

defaultChecked

Zwraca wartość domyślną atrybutu checked.

checkbox, radio,

defaultValue

Pobiera lub ustala wartość domyślną elementu.

text, textarea

dir

Pobiera lub ustala kierunek tekstu.

button, checkbox, radio, text, textarea, select, option

disabled

Określa, czy dany element ma być włączony.

button, checkbox, radio, text, textarea, select, option

form

Zawiera odniesienie do formularza, w którym znajduje się dany element.

button, checkbox, radio, text, textarea, select, option

id

Pobiera lub ustala identyfikator (atrybut id) elementu.

button, checkbox, radio, text, textarea, select, option

maxLength

Pobiera lub ustala maksymalną liczbę znaków w polu tekstowym.

text

lang

Pobiera lub ustala kod języka danego elementu.

button, checkbox, radio, textarea, select, option

length

Zawiera liczbę opcji zawartych na liście.

select

multiple

Określa, czy lista jest listą wielokrotnego wyboru.

select

name

Pobiera lub ustala nazwę elementu.

button, checkbox, radio, textarea, select

selectedIndex

Pobiera lub ustala indeks aktywnej opcji.

select

readOnly

Określa, czy pole tekstowe ma być polem tylko do odczytu.

text, textarea

rows

Pobiera lub ustala wysokość pola tekstowego.

textarea

size

Pobiera lub ustala rozmiar pola tekstowego bądź listę elementów widocznych na liście.

text, select

tabIndex

Pobiera lub ustala indeks elementu używany przy przemieszczaniu się po elementach strony za pomocą klawisza Tab.

button, checkbox, radio, textarea, select

title

Pobiera lub ustala treść podpowiedzi odnoszącej się do danego elementu.

button, checkbox, radio, textarea, select, option

type

Zawiera określenie typu danego elementu.

button, checkbox, radio, textarea, select

value

Pobiera lub ustala wartość elementu (atrybut value).

button, checkbox, radio, textarea, option

Tabela 5.4. Standardowe metody elementów formularzy

Metoda

Opis

Dotyczy

blur()

Usuwa fokus z elementu.

button, checkbox, radio, textarea

click()

Symuluje kliknięcie elementu (nie wywołuje procedury obsługi zdarzenia onclick).

button, checkbox, radio, textarea

focus()

Ustawia fokus na elemencie.

button, checkbox, radio, textarea

remove()

Usuwa element z listy.

select

 

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3620
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22989531