Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Pozostałe operatory

Email Drukuj PDF

Indeks tablicy

Operator indeksowania tablicy składa się ze znaków nawiasu kwadratowego i umożliwia dostęp do poszczególnych komórek tablicy. Schematyczna postać (dla tablicy jednowymiarowej) wygląda następująco:

nazwa_tablicy[indeks]

Wywołanie funkcji

Operator wywołania funkcji składa się z dwóch znaków nawiasu okrągłego i umożliwia wywołanie funkcji o zadanej nazwie. Jeżeli funkcja przyjmuje argumenty, należy je umieścić w nawiasie. Schematycznie wygląda to następująco:

nazwa_funkcji(argumenty funkcji)

Utworzenie obiektu

Operator new służy do tworzenia obiektów. Jego schematyczne wywołanie ma postać:

new konstruktor_obiektu();

przykładowo:

new Date();

Usunięcie elementu

Operator delete usuwa element tablicy o zadanym indeksie bądź składową obiektu. Przykładowo: jeśli utworzona zostanie tablica tab:

var tab = new Array("ind1", "ind2", "ind3");

to wykonanie instrukcji:

delete tab[1];

spowoduje usunięcie elementu tablicy o indeksie 1, numeracja pozostałych komórek pozostanie jednak bez zmian. Po wykonaniu tej operacji tablica tab będzie zawierała dwa elementy o indeksach 0 i 2. Operator delete dostępny jest w językach JavaScript od wersji 1.3 i JScript od wersji 3.0.

Sprawdzenie typu (operator typeof)

Operator typeof pozwala na ustalenie typu zmiennej. Wynikiem działania operatora typeof na zmiennej może być jedna z następujących wartości:

  • number — dla wartości liczbowych,

  • string — dla łańcuchów znaków,

  • object — dla obiektów,

  • function — dla funkcji,

  • boolean — dla wartości typu boolowskiego,

  • undefined — jeśli typ nie może być ustalony.

Przykład:

var x = 100;

document.write(typeof x)

Operator typeof dostępny jest w językach JavaScript od wersji 1.1 i JScript od wersji 1.0. Uwaga! Zapis typeof null daje w wyniku ciąg object.

Operator warunkowy

Operator warunkowy ma postać:

warunek ? wartość1 : wartość2

Oznacza ona: jeżeli warunek jest prawdziwy, podstaw za wartość wyrażenia wartość1, w przeciwnym razie podstaw za wartość wyrażenia wartość2. Operator ten można traktować jak skróconą postać instrukcji warunkowej if. Zostanie on bliżej omówiony w dalszej części kursu.

Rozdzielanie wyrażeń

Operator , (przecinek) pozwala na oddzielenie od sobie wyrażeń, które mają być przetwarzane od strony lewej do prawej. Najczęściej wykorzystywany jest przy deklaracjach wielu zmiennych w jednej linii programu, np.:

var liczba1 = 1, liczba2, liczba3 = 3;

oraz w pętli typu for, gdzie umożliwia umieszczenie kilku instrukcji w wyrażeniach początkowych, warunkowych i modyfikujących, np.:

for (i = 0, j = 100; i < 100, j > 0; i++, j--){/*instrukcje wnętrza pętli*/}

 

JavaScript. Nieoficjalny podręcznik

JavaScript.
Nieoficjalny podręcznik

JavaScript. Pierwsze starcie

JavaScript.
Pierwsze starcie

JavaScript. Praktyczny kurs

JavaScript.
Praktyczny kurs

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3620
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22989818